گوناگون

القاي متقابل (Mutual-Inductance)

تعریف

دو سیم پیچ را می توان چنان در کنار یکدیگر قرار داد که در عین حال که از نظر فیزیکی از یکدیگر جدا هستند از نظر الکتریکی به دلیل اثر متقابل بین میدانهای مغناطیسی مربوطه شان به یکدیگر کوپله باشند .به این اثر بین سیم پیچ ها القای متقابل گفته می شود . با استفاده از این خاصیت ترانسفورماتور ها ساخته می شوند.   (بیشتر…)