میدان مغناطیسی

  میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی نشان داده شده به وسیله براده های آهن میدان مغناطیسی میدانی برداری است که می تواند یک نیروی مغناطیسی را به بار های الکتریکی در حال حرکت و دوقطبی های مغناطیسی ( مانند آهنربای دائمی ) اعمال کند. وقتی دو قطبی های مغناطیسی در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند،… ادامه خواندن میدان مغناطیسی