پزشکی

دانلود کتاب ” قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)”

[caption id="attachment_4075" align="aligncenter" width="400"]دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)" دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)"[/caption] شكر و سپاس خد ا را كه چها ر كتاب از پنج كتاب قانون در طب ر ا به پايان رسانيدم و ب ر صفحات اين چهار كتاب مهمترين مسايل را در باره علم طب از حيث نظري و عملي  كه سلامت انسان را حفظ كند و اگر بيمار شد بهبودي را باز گرداند  به رشته تحرير كشيديم، اينك وقت آن است كه در كتاب پنجم (آخرين كتاب قانون در ط ب) به ذكر داروهاي تركيبي بپردازيم و آن را شبيه داروخان هاي معتبر نسبت به چهار كت اب سابق درآوريم. (بیشتر…)

پزشکی

دانلود کتاب ” قانون در طب ابن سینا (کتاب چهارم)”

[caption id="attachment_4068" align="aligncenter" width="400"]دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب چهارم)" دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب چهارم)"[/caption] فن اول: تبها به طور عام فن دوم: پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها فن سوم: ورم و جوش فن چهارم: گسستگي پيوندها به جز شكست و بستكه فن پنجم: شكسته بندي فن ششم: بحثي مختصر و مفيد در باره سمها فن هفتم: آرايش و پيرايش ..... (بیشتر…)