مقاله

دلیل به وجود آمدن راکتانس در سلف

باید نخست توضیحات مختصری در مورد اینکه سلف در جریانات ac چه عکس العملی دارد را گفت.در جریانات ac سلف در اطراف خود یک میدان درست می کند که این میدان بر خود آن هم اثر می گذارد و هر نقطه از سلف تحت تاثیر آن میدان قرار می گیرد.سلف در این حالت مانند کسی است که هم اطراف خود راآتش می زند و هم خود را.بر اثر این میدان یک جریان الکتریکی در سلف به وجود می آید که با جریانی که از منبع وارد سلف می شود اختلاف فاز دارد و این اختلاف فاز ،هر دو جریان را در مقابل هم قرار می دهد،که این ،در مقابل هم قرار گرفتن، یعنی سد کردن راه همدیگر(طبق قانون رانش بارهای هم نام) .و تعیین شدّت جریان حاصله از میدان در سیم پیچ بستگی دارد به جریان منبع و ضریب خود القایی سلف.در این میان هر چه ضریب خود القایی و فرکانس یا هر دوی آنها بیشتر باشد، جریان حاصله از تاثیر میدان بر سیم پیچ هم بیشتر خواهد بود . هر چه جریان حاصله از میدان بیشتر باشد،توان ایستادگی در برابر جریان منبع را بیشتر دارد و از عبور الکترون های بیشتری جلوگیری می شود و به دلیل اینکه در سلف مانند مقاومت برای کاهش جریان تلفات صورت نمی گیرد(از تلفات جزئی صرف نظر می کنیم در این بیان و کلّی می گوییم)به این مقاومت آن مقاومت ظاهری گویند یا همان راکتانس. (بیشتر…)

مقاله

اندوکتانس

مقدار L ؟ زمانیکه به یک بوبین یا سیم پیچ جریان متناوبی وارد شود در دو سر سیم پیچ ولتازی به وجود می آید که آن را ولتاز خود القاء یا نیروی القائی می گویند . خاصیتی از سیم پیچ که باعث بروز این نیرو می شود اندوکتانس گویند که با واحد هانری بیان می شود . نکته  : بد نیست بدانید که نیروی القائی که در بوبین ایجاد می شود طبق قانون لنز با نیروی بوجود آورنده اش مجالفت می کند. (بیشتر…)