دانلود مقاله ” رله های تاخیر زمانی (Time-delay Relays) “

دانلود مقاله ” رله های تاخیر زمانی (Time-delay Relays) ” دانلود مقاله ” رله های تاخیر زمانی (Time-delay Relays) ” ENGLISH Language زمان استعمال رلهٔ زمانی در مواقعی است که تأخیری عمدی در عمل کلیدزنی (قطع و وصل با فرکانس بسیار پایین) در شبکه مورد نظر باشد.

دانلود مقاله” کابل های زوجی paired cables “

دانلود مقاله” کابل های زوجی paired cables ” دانلود مقاله” کابل های زوجی paired cables ”   ENGLISH language

دانلود کتاب ” Algorithms and complexity “

دانلود کتاب " Algorithms and complexity "

دانلود کتاب ” Algorithms and complexity ” دانلود کتاب ” Algorithms and complexity ”  

دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 4

دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 4 دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 4  

دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 3

دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 3 دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 3  

دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 2

دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 2   دانلود کتاب ” plc ” به زبان انگلیسی 2