مقاله

دستگاه ها ي اندازه گيري در الكترونيك

دستگاه ها ي اندازه گيري در الكترونيك
 
آوامتر يا مولتي متر : كساني كه هميشه با برق و كارهاي برقي سروكار دارند بايد بتواند مقدار ولتاژ ، آمپراژ و اهم مدارها را اندازه گيري نمايند . لذا از وسيله اي بنام آوامتر يا مولتي متر استفاده مي نمايند. اين دستگاه براي سه كار است : 1. ولت متر براي اندازه گيري اختلاف پتانسيل 2. آمپرمتر براي اندازه گيري شدت جريان مدار 3. اهم متر براي اندازه گيري مقاومت مدار