مهندسی برق

تعاریف اولیه کنترل

تعاریف اولیه کنترل سیستم: به مجموعه ای از اجزا می گویندکه با هماهنگی یکدیگر هدفی خاص را دنبال می کنند. اغتشاش(نویز): هر سیگنال ناخواسته که بر عملکرد خروجی سیستم اثر نامطلوب بگذارد. اغتشاش دو نوع است: ۱٫بیرونی( از بیرون سیستم ) :بطور مثال یک آنتن را در نظر بگیرید اثر باد بر روی آنتن را نویز بیرونی می گویند . و می توان بعنوان یک ورودی مدل سازی نمود. ۲٫درونی:مثل نویز حرارتی . اگر بتوان از طریق محاسبات آماری آن را پیش بینی کرد برایش می توان یک جبران کننده طراحی نمود. سیستم های دینامیکی: در این سیستم ها مدت زمانی طول می کشد تا خروجی به ورودی پاسخ دهد .در واقع می توان گفت این سیستم ها حافظه دارند و انرژی هم در آنها ذخیره می شود.می دانیم خازن نمی تواند تغیرات ناگهانی ولتاژ داشته باشد پس مدت زمانی طول می کشد تا خازن شارژ شده و سپس به مدار پاسخ می دهد. سیستم های کنترل صنعتی به دو نوع تقسیم می شوند.سرو مکانیسم و کنترل فرآیند. سرو مکانیسم: یک سیستم کنترل فیدبک دار می باشد. خروجی این سیستم موقعیت ، سرعت یا شتاب است.که بیشتر با آنها آشنا می شویم. فرآیند:عمل یا پیشرفت طبیعی متداوم با تعدادی تغییرات تدریجی که به گونه نسبتا"معینی در پی هم روی می دهند و به نتیجه خاصی می انجامد. (بیشتر…)