پزشکی

دانلود کتاب ” قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)”

[caption id="attachment_4075" align="aligncenter" width="400"]دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)" دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب پنجم)"[/caption] شكر و سپاس خد ا را كه چها ر كتاب از پنج كتاب قانون در طب ر ا به پايان رسانيدم و ب ر صفحات اين چهار كتاب مهمترين مسايل را در باره علم طب از حيث نظري و عملي  كه سلامت انسان را حفظ كند و اگر بيمار شد بهبودي را باز گرداند  به رشته تحرير كشيديم، اينك وقت آن است كه در كتاب پنجم (آخرين كتاب قانون در ط ب) به ذكر داروهاي تركيبي بپردازيم و آن را شبيه داروخان هاي معتبر نسبت به چهار كت اب سابق درآوريم. (بیشتر…)

پزشکی

دانلود کتاب ” قانون در طب ابن سینا (کتاب سوم)”

[caption id="attachment_4065" align="aligncenter" width="400"]دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب سوم)" دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب سوم)"[/caption] دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب سوم)" سپاس يزدان را و سلام بر بندگان يزدان پرست و درود بر فرستادگان خد ا باد. چنان كه مي داني ما، در كتاب اول و كتاب دوم، قسمت اعظم علم نظري طب و داروهاي ساده را بيان كرديم . اينك رواست كه كتاب سو م را شروع كنيم و قسمت هاي عملي در بهداشت و بهره رسان به صحت آدمي را در آن شرح دهيم . كتاب سوم را بهبيست و دو بخش (فَنّ) تقسيم كرده ايم و هر بخشي دربرگيرنده چندين گفتار (مقاله) است و هر گفتاري چندين فصل دارد. بيماري هايي را شرح مي دهيم كه در رويه تن و اندرون، به صورت آشكار و نهان پديد آيند.   (بیشتر…)

پزشکی

دانلود کتاب ” قانون در طب ابن سینا (کتاب دوم)”

دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب دوم)" [caption id="attachment_4058" align="aligncenter" width="400"]دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب دوم)" ebnsina-worldbook.ir[/caption] دانلود کتاب " قانون در طب ابن سینا (کتاب دوم)" سپاس يزدان را، و درود بر بندگان برگزيده او بعد از ستايش خداوند و درود بر فرستادگان او . اين كتاب دومين كتاب از كتبي است كه در علم طب نوشته ايم . كتاب اول در باره احكام كلّي علم طب است و كتاب دومين كتاب است كه آن را در باره ادويه مفرده گرد آورده ايم . اين كتاب را بر دو جمله تقسيم كرده ايم : جمله اول : در ذكر قوانين طبيعي در باره به كار بردن داروها كه هر پزشكي حتماً بايد آن را بداند و با اين قوانين آشنا باشد. جمله دوم: در شناسايي قواي جزئي داروهاي مفرده. جمله اول را در شش گفتار آورده ايم كه به قرار زير است: (بیشتر…)