مقاله

دلیل به وجود آمدن راکتانس در سلف

باید نخست توضیحات مختصری در مورد اینکه سلف در جریانات ac چه عکس العملی دارد را گفت.در جریانات ac سلف در اطراف خود یک میدان درست می کند که این میدان بر خود آن هم اثر می گذارد و هر نقطه از سلف تحت تاثیر آن میدان قرار می گیرد.سلف در این حالت مانند کسی است که هم اطراف خود راآتش می زند و هم خود را.بر اثر این میدان یک جریان الکتریکی در سلف به وجود می آید که با جریانی که از منبع وارد سلف می شود اختلاف فاز دارد و این اختلاف فاز ،هر دو جریان را در مقابل هم قرار می دهد،که این ،در مقابل هم قرار گرفتن، یعنی سد کردن راه همدیگر(طبق قانون رانش بارهای هم نام) .و تعیین شدّت جریان حاصله از میدان در سیم پیچ بستگی دارد به جریان منبع و ضریب خود القایی سلف.در این میان هر چه ضریب خود القایی و فرکانس یا هر دوی آنها بیشتر باشد، جریان حاصله از تاثیر میدان بر سیم پیچ هم بیشتر خواهد بود . هر چه جریان حاصله از میدان بیشتر باشد،توان ایستادگی در برابر جریان منبع را بیشتر دارد و از عبور الکترون های بیشتری جلوگیری می شود و به دلیل اینکه در سلف مانند مقاومت برای کاهش جریان تلفات صورت نمی گیرد(از تلفات جزئی صرف نظر می کنیم در این بیان و کلّی می گوییم)به این مقاومت آن مقاومت ظاهری گویند یا همان راکتانس. (بیشتر…)

مقاله

دلیل به وجود آمدن راکتانس در خازن

برای دوباره کاری نکردن بخشی از متن را از جای دیگری که قبلاً نوشته ام کپی می کنم. خازن دو صفحه دارد که در آنها الکترون را ذخیره می کند .الکترون ها حامل های انرژی اند. خازن وسیله ای است برای ذخیره ی انرژی. خازن در ولتاژac از خود مقاومت نشان می دهد ،اگر فرکانس ثابت باشد هر چه ظرفیت خازن بیشتر شود مقاومت آن کمتر می شود .اگر هم ظرفیت ثابت باشد و فرکانس بیشتر شود همچنین است . خازن در ولتاژ dc بعد از پر شدن مانند یک کلید عمل می کند (البته نه بطور کامل ،چرا که خازن خود دارای نشتی است و همیشه بعد از پر شدن از یک جریان برای ذخیره انژی به جای انرژِی از دست داده توسط جریان نشتی استفاده می کند،مقدار این جریان بستگی به مقدار نشتی خازن دارد). (بیشتر…)