چگونگی کمک به فرزندانمان در انجام تکالیف مدرسه

کمک به انجام تکالیف مدرسه - worldbook..ir

  چند توصیه که می بایست والدین در انجام تکلیف مدرسه ی فرزندشان بدانند:   ۱- عدم انجام تکلیف مدرسه را شخصی نگیرید