دانلود مقاله ” رله های تاخیر زمانی (Time-delay Relays) “

دانلود مقاله ” رله های تاخیر زمانی (Time-delay Relays) ” دانلود مقاله ” رله های تاخیر زمانی (Time-delay Relays) ” ENGLISH Language زمان استعمال رلهٔ زمانی در مواقعی است که تأخیری عمدی در عمل کلیدزنی (قطع و وصل با فرکانس بسیار پایین) در شبکه مورد نظر باشد.

دانلود کتاب ” راهنمای انتخاب رله – relay selection guide “

دانلود کتاب ” راهنمای انتخاب رله – relay selection guide ”   دانلود کتاب ” راهنمای انتخاب رله – relay selection guide ” ENGLISH language  

دانلود کتاب ” مدارهای الکتریکی – electric circuits “

دانلود کتاب ” مدارهای الکتریکی – electric circuits ” دانلود کتاب ” مدارهای الکتریکی – electric circuits ”   ENGLISH language  

دانلود جزوه درس ماشین 2

دانلود جزوه درس ماشین 2 دانلود جزوه درس ماشین 2    

دانلود جزوه درس ماشین 1

دانلود جزوه درس ماشین دانلود جزوه درس ماشین 1    

دانلود کتاب ” ماشین ac-dc “

دانلود کتاب ” ماشین ac-dc ” دانلود کتاب ” ماشین ac-dc ”