دانستنی ها در مورد ماه

ماه - moon

    ماه تنها قمر طبیعی زمین وپنجمین قمر بزرگ منظومه شمسی، چندمیلیارد سال است که به دور زمین می چرخد. هزاران سال است که انسان آن را نظاره نموده و به عنوان نشانی از خداوند به آن احترام گذاشته است. او همواره در این رویا بوده که روزی بتواند به این جهان همسایه سفر کند.

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان شماره 4 و 5

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان 4و5

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان شماره سوم

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان شماره سوم

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان شماره دوم

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان شماره دوم

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان شماره اول

دانلود مجله ستاره شناسی درگاه کیهان شماره اول