قدرتمهندسی برق

دانلود حریم خطوط توزیع و انتقال برق

حریم خطوط توزیع و انتقال برق

دانلود حریم خطوط توزیع و انتقال برق505043_189

 

 

دانلود فایل pdf   در انتهای صفحه

 

 

١
جمهوری اسلامی ایران
** Islamic Republic of Iran **
۱nd. Edition چاپ اول وزارت نیرو
Sept. 2011 Ministry of Energy مهر ۱۳۹۰
شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
Iran Power Generation, Transmission & Distribution Organization – Co.
(Tavanir)
پیش نویس قانون حریم خطوط توزیع برق ایران
Draft of Right of Way of Iran Electrical
Distribution Networks
File:STD-ROW-90-12-10
٢
پیش نویس مصوبه قانونی حریم خطوط توزیع برق ایران
ماده ۱- اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در این مصوبه قانونی دارای معانی زیر میباشند:
۱-۱ – ردیف ولتاژ : سطح ولتاژ نامی خطوط توزیع نیروی برق است که تاکنون توسط وزارت نیرو تعیین شده و یا در آینده تعیین
خواهد شد.
-۲-۱ خطوط برق فشار ضعیف به خطوط توزیع برق با ولتاژ های (خط به خط) کمتر از یک کیلو ولت اطلاق م یگردد
-۳-۱ خطوط برق فشار متوسط : به خطوط توزیع برق با ولتاژهای (خط به خط ) بین یک تا سی و سه کیلوولت اطلاق م یگردد . در
ایران خطوط برق فشار متوسط با ردیف ولتاژهای یازده، بیست و سی و سه کیلوولت به عنوان خطوط برق فشار متوسط
توزیع برق کاربرد دارند.
-۴-۱ خطوط انتقال نیرو: خطوط انتقال نیروی برق که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر هستند.
-۵-۱ هادی جریان برق: بخشی از خط برق است که جریان برق از آن عبور مینماید.
-۶-۱ خطوط هوائی شبک ه های توزیع برق: خطوطی هستند که هادی های جریان برق آن با رعایت اصول فنی و ایمنی بالاتر از سطح
زمین بصورت آویزان بر روی پایه ها و یا نگهدارند ه ها کشیده شده و یا بصورت روکار بر روی دیوار و یا نمای ساختمان
نصب شده باشند.
-۷-۱ خطوط زمینی برق : خطوطی که هاد یهای جریان برق آن ها با رعایت اصول فنی و ایمنی در پایی ن تر از تر از سطح زمین
بصورت مستقیم و یا با احداث ابنیه مخصوص نصب م یشوند.
-۸-۱ حریم شعاعی: نقاطی در فضا در داخل استوانه فرضی که محور آن هادی جریان برق است.
-۹-۱ حریم افقی: فاصله افقی از هادی جریان برق است که براساس جداول این مصوبه قانونی تعیین می شود.
-۱۰-۱ حریم عمودی: فاصله عمودی از هادی جریان برق است که براساس جداول این مصوبه قانونی تعیین می شود.
-۱۱-۱ حریم مستطیلی : ناحیه ای محصور در داخل حریمهای افقی و عمودی به شکل مستطیل است که هادی در محل تلاقی اقطار
آن قرار میگیرد.
-۱۲-۱ حق ارتفاق: براساس ماده ۹۳ قانون مدنی ارتقاق حقی است غیر منقول برای شخص در ملک دیگری
-۱۳-۱ هادی روک ش دار (فشار متوسط ): هادی هوایی که بر روی آن یک یا دو لایه روکش کشیده شده باشد و فاقد لایه محافظ ۱
فلزی است و مشخصات فنی آن مطابق “استاندارد صنعت برق ایران، مجموعه استاندارد شبکه های هوائی توزیع ب رق
۱- هادی روک شدار (فشار متوسط) باشد. – روک شدار و عای قشده” بخش ۱
-۱۴-۱ کابل خودنگهدار فشار ضعیف : چند رشته هادی روک ش دار هوایی است که به دور یک رشته سیم نگهدارنده تابیده شده و
مشخصات فنی آن مطابق “استاندارد صنعت برق ایران، مجموعه استاندارد شبکه های هوائی توزیع برق روک ش دار و
۲- کابل خودنگهدار فشار ضعیف، باشد. – عای قشده” بخش ۱
-۱۵-۱ کابل خودنگهدار فشار متوسط : سه رشته کابل منوفاز پیچیده شده به دور یک سیم لخت فولادی نگهدارنده م ی باشد که
مشخصات فنی آنها مطابق “استاندارد صنعت برق ایران، مجموعه استاندارد شبکه ها ی هوائی توزیع برق روک ش دار و
۳- کابل خودنگهدار فشار متوسط، باشد. – عای قشده” بخش ۱
۱ Shield
٣
-۱۶-۱ کابل فاصله دار (فشار متوسط ): یک رشته هادی با سه لایه روکش است که مشخصات فنی آن مطابق “استاندارد صنعت برق
۴- کابل فاصل هدار فشار متوسط – ایران، مجموعه استاندارد شبکه های هوائی توزیع برق روک ش دار و عای ق شده” بخش ۱
باشد.
-۱۷-۱ هم پوشانی حریم تأسیسات عمومی (دولتی): قرار گرفتن حریم تأسیسات خدمات عمومی در داخل یکدیگر به جهت صرفه
جویی در هزین ههای دولت و نیز حفظ اراضی و املاک را هم پوشانی حریم گویند.
-۱۸-۱ مسیر خط : نواری است از ز مین در طول خط هوایی انتقال و توزیع برق که حاصل از تصویرهاد ی های جانبی خط بر روی
زمین م یباشد.
ماده ۲- ورود و یا استفاده از محدوده حریم مستطیلی به هر نوع و هر دلیل و به صورت دائم و بدون اجازه وزارت نیرو و یا
شرکت های تابعه آن ممنوع است.
ماده ۳- در هر مورد که اجرای خطوط برق با توجه به ولتاژ و نوع کاربردی زمین عرفا موجب سلب استفاده مالکین گردد مجری
طرح می بایستی براساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت حسب
مورد اراضی را تملک یا ما به ازاء حق ارتفاق پرداخت کند.
تبصره ۱- به زمین هایی که در زیر پای ه های خطوط برق واقع م ی شوند بنا به درخواست مالک و با لحاظ حق دسترسی به محل پایه
حق سلب انتفاع تعلق می گیرد.
تبصره ۲- در صورتی که اجرای خطوط برق کلاً موجب سلب استفاده مالک گردد به نحوی که هیچ گونه انتفاعی از اراضی واقع در
مسیر و حریم خط متصور نباشد حق انتفاع فضای محاذی مسیر و حریم خط پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳- در مواردی که اجرای خطوط برق کلاً موجب سلب استفاده متعارف نم ی شود و انتفاعات دیگر از ملک متصور باشد ارش
در حق انتفاع از فضای محاذی مسیر و حریم خط پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – تشخیص نقص در انتفاع یا سلب استفاده کلی یا متعارف از اراضی و املاک بعهده شرکت توزیع برق ذیربط است و در
صورت اعتراض مالک، دادگاه با توجه به کاربری مصوب ملک و استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی و کاربری اراضی مشابه و مجاور
اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده ۴- دستگاهها ی تعیین کننده کاربری مکلفند کاربری اراضی واقع در زیر مسیر خطوط موجود برق و حریم آنها را حسب مورد
کاربری تجهیزات شهری یا فضای سبز تعیین نمایند . تغییر کاربری اینگونه اراضی به غیر از کاربرهای یاد شده فوق منوط به
تصویب هیئت وزیران است.
ماده ۵- پس از اجرای این تصویب نامه ، حریم های خطوط اجرا شده قبلی کماکان متعلق به وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه خواهد
بود و در صورتیکه قابلیت کاهش حریم وجود داشته باشد بترتیب زیر عمل خواهد شد:
تبصره ۱- چنانچه مقدار حریم کاهش یابد ، متقاضی باید در قبال رفع محدودیت های قبلی، ما به ازاء آن را با رعایت مقررات
مربوط به وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه با قیمت کارشناسی و حسب توافق پرداخت کند.
تبصره ۲- در صورتیکه از نظر فنی امکان تغییر مشخصات خط (به عنوان مثال تغییر خط با هادی های لخت به کابل فاصل ه دار)
به منظور استفاده از اراضی و فضای آزاد شده ناشی از رفع محدودیت های قبلی وجود داشته باشد، هزین ههای تغییر مشخصات
خط نیز علاوه بر هزینه های تبصره ۱ ماده ۵ بر عهده متقاضی خواهد بود.
۴
ماده ۶- در صورتی که در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروی برق خسارتی به اعیان و مستحدثات موجود در ملکی
وارد آید، وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابع خسارت مالک اعیانی را جبران خواهند نمود.
ماده ۷- ورود به محدوده حریم مستطیلی خطوط برق و تجاوز به آن و هر گونه دخالت و تصرف در محدوده مذکور بر خلاف
مقررات این تصویب نامه ممنوع است و اشخاصی که به محدوده حریم تجاوز یا در آن محدوده دخل و تصرف کنند مسئول اقدامات
خود اعم از مالی و جانی خواهند بود و موظف اند به محض اخطار وزارت نیرو و شرکتهای تابعه هرگونه عملیات را متوقف و رفع
تجاوز نموده و وضعیت را به حالت سابق اعاده کنند . ابلاغ یا عدم ابلاغ اخطار توسط وزارت نیرو یا شرک ت های تا بعه تاثیری در
کاهش مسئولیت اقدامات متجاوزان به حریم نخواهد داشت.
ماده ۸- استفاده موقت از محدوده حریم مستلزم اخذ مجوزهای لازم از وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه و رعایت دستورالعمل “نحوه
کار در مجاورت خطوط برق ” ابلاغی شرکت توانیر است. برای کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور راهسازی،
کارهای کشاورزی، هرگونه حفاری، عبور و حمل بار و ماشین آلات ، برپا داشتن داربست های موقت، استفاده از جرثقیل ها و نظایر آن
در مسیر و حریم مستطیلی خطوط نیروی برق انجام می گیرد باید اصول حفاظتی دستورالعمل “نحوه کار در مجاورت خطوط برق ”
بمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارت مالی رعایت شده و در مورد هرگونه عملیاتی قبلاً از مسئولین خطوط
نیروی برق راهنمائی لازم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر مسئولین ذیربط باید ظرف یک ماه از تاریخ
وصول درخواست اعلام شود . دستورالعمل مذکور متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن همان
دستورالعمل ها و با قوانین سابق لازم الاجرا هستند.
ماده ۹- رعایت حریم های مذکور در این تصویب نامه از طرف کلیه واحدها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و
حقوقی الزامی است و در هر مورد که تأسیسات جدیدی احداث می شود که با خطوط نیروی برق تقاطع می نماید یا در حریم آن
واقع می شود این عمل باید با جلب موافقت وزارت نیرو یا مؤسسات و شرکتهای تابع باشد.
ماده ۱۰ – نصب پای ه های برق در اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی و جنگلها و اراضی و املاک متعلق به دستگاههای دولتی و
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز نظامی و انتظامی و شهرداریها و در حریم راهها و راه آهن های کشور و
همچنین عبور خطوط مذکور از فضای فوقانی اراضی و املاک موارد فوق با ارتفاع مناسب و رعایت مسائل ایمنی و امنیتی و
نیز عبور خطوط برق در کناره تونلها و پلها و بستر و بالای بستر رودخانه ها و دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و مخزنی ،
خیابانها، پیاده روها ، کوچه -ها و معابر عمومی شهری و روستائی با اطلاع و هماهنگی دستگاههای متصرف مجاز و بصورت
رایگان خواهد بود . شرکت توزیع برق ذیربط بایستی قبل از آغاز عملیات اجرائی خط دستگاهی که اراضی موصوف را در
اختیار دارد از حدود حریم و محدودیت های آن مطلع نماید. مبادله این موافقتنامه به منزله مجوز عبور از اراضی و اجرای خط
تلقی می گردد . در صورت عدم توافق دستگاهها با یکدیگر، در مورد اراضی و املاک متعلق به مراکز نظامی و انتظامی نظر
مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا و در سایر موارد تصمیم معاون اول رئیس جمهور برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۱ – جداول حریم افقی و عمودی شبک ههای توزیع برق ایران
جداول این ماده شامل حریم افقی و عمودی ش بک ههای توزیع برق فشار متوسط و فشار ضعیف ایران است. فواصل مذکور به ترتیب
برای حریم افقی و عمودی خطوط هوایی شبک ههای توزیع برق فشار متوسط و فشار ضعیف آمده است.
۵
-۱-۱۱ جداول حریم افقی و عمودی خطوط هوائی شبک ههای توزیع برق فشار متوسط
-۱-۱۱ الف) فواصل حریم افقی (به متر)
ردیف نوع سطح هادی
لخت
هادی
روک شدار
کابل
فاصله دار
کابل
خودنگهدار
جلوی پنجر هها، درها، بالک نها، پشت
بام و دیوارهایی که افراد بر روی آنها
( م یتوانند بایستند ( ۲
۱ ۱/۵ ۲/۱ ۳ ( ۱ ساختمان ها ( ۱
جلوی دیوارها و سایر فضاهای بسته
و غیر قابل دسترسی توسط افراد
۰/۵ ۰/۷۵ ۱/۵ ۲/۱
۲ درخت ه ا ( ۳) بر اساس دستورالعمل “مدیریت شاخ هزنی ”
۳ علایم، آنت نها، دودک شها، چراغهای روشنایی خیابا نها،
پایه پرچم، تابلوهای تبلیغاتی، تاسیسات ایستگا ههای
ثابت بنزین، تاسیسات تقویت فشار گاز و آب و
کیوس کهای ثابت (مانند روزنام هفروشی، پلیس،
بلیط فروشی، سایبا نهای اتوبو سرانی) و تاسیسات مشابه
۰/۵ ۱ ۲ ۲/۱
۴ آزادراه، راه اصلی و فرعی، راه روستائی، راه دسترسی
( آسفالته و خاکی و راههای متروکه موازی خط برق ( ۴
نصب پای ههای شبک ههای توزیع برق در منته یالیه
حریم قانونی راه با اخذ مجوز از اداره راه مجاز
است.
۲ ۲ ۲ ۵ خطوط تلفن یا مخابرات (مانند فیبر نوری) ۲
۶ ساز ههای موقت مانند داربس تها، کیوس کها ی موقت،
( تانکرهای آب و سوخت ( ۵
بر اساس دستورالعمل “نحوه کار در مجاورت
خطوط برق”
۲ ۲ ۲ ۲/ هادی لخت ۵
۰/۵ ۰/۵ ۲ هادی روک شدار ۲
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ کابل فاصل هدار ۲
۷ حداقل فاصله از مدار فشار متوسط
کناری که بر روی یک پایه مشترک
قرار ندارند.
۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ کابل خودنگهدار ۲
۱/۴ ۱/ هادی لخت ۴
۰/۹ ۱/ هادی روک شدار ۴
کابل فاصل هدار ۱
۸ حداقل فاصله از مدار فشار متوسط
کناری که بر روی یک پایه مشترک
قرار دارد.
۰/ کابل خودنگهدار ۵
ردیف نوع سطح هادی
لخت
هادی
روک شدار
کابل
فاصله دار
کابل
خودنگهدار
۹ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از انتهای
حریم رودخان ه، نهر طبیعی یا مسیل
۱۰
۶
۱۲ تا ۱۵ بیش از ۱۵
۸ تا ۱۲ ۱۰ تا ۱۵
۶ تا ۸ ۵ تا ۱۰
۴ تا ۶ ۲ تا ۵
کمتر از ۲
صفر
۱۰ حداقل فاصله نزدیکترین
فوندانسیون پایه خط از دیواره
کانال ها، انهار مستحدثه، شیک ههای
آبیاری و ز هکشی با آبدهی (دبی)
(متر مکعب در ثانیه)
۰/۵ تا ۳۰۰
۱ ۳۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۵۰۰ تا ۸۰۰
۳ ۸۰۰ تا ۱۲۰۰
۱۱ حداقل فاصله نزدیکترین
فوندانسیون پایه خط از محور لوله
( آبرسانی با قطر (میلی متر) ( ۶
۴ بیشتر از ۱۲۰۰
۱۲ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از جداره
لوله نفت در مسیر موازی یا در حالت تلاقی در محدوده
شهرها
۵
۱۳ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از جدار
۵ و کمتر km لوله های گاز موازی با طول مسیر مشترک
از آن در خارج از شهرها
۹ ۹ ۹ ۲۰
۱۴ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از جدار
لوله های گاز موازی با طول مسیر مشترک بیشتر از
۵ در خارج از شهرها km
۹ ۹ ۹ ۳۰
۱۵ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از جدار
لوله های گاز موازی در داخل شهرها
۲ ۲ ۲ ۲
۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۶ فاصله افقی تیر از محور ریل قطار برقی و غیر برقی ۱۷
۱ ۱/۵ ۲/۱ ۱۷ پل های عابر پیاده ۳
۷ ۷ ۸/۶ ۸/۶ ۶۳
۸/۵ ۸/۵ ۱۰ ۱۰ ۱۳۲
۱۰ ۱۰ ۱۱/۵ ۱۱/۵ ۲۳۰
۱۸ هاد یهای خطوط انتقال نیروی
مجاور (کیلوولت)
۱۲ ۱۲ ۱۳/۵ ۱۳/۵ ۴۰۰
۰ متر به فواصل این ردیف اضافه می شود. / ۱) برای ولتاژ ۳۳ کیلوولت، ۵ )
۲) در صورتیکه اجرای خط با هادی لخت “قبل از زمان ابلاغ این مجموعه قوانین” و با رعایت بخشنامه تخفیف ۳۰ درصد حریم و )
اصول فنی انجام گرفته باشد نیازی به افزایش فاصله حریم افقی به سه متر برای مکان های “قابل دسترسی و یا بدون حفاظ” ساختمان
وجود ندارد.
٧
متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن “(Tree Management) 3) دستورالعمل “مدیریت شاخ هزنی )
همان دستورالعم لها و یا قوانین سابق لازم الاجرا هستند.
۴) تعاریف انواع راه ها در این ماده قانونی (ماده ۱۱ قانون حریم)، مطابق تعاریف وزارت راه است. بمنظور استفاده از هم پوشانی حریم )
تاسیسات عمومی (دولتی)، هاد یهای خطوط هوایی شبک ههای توزیع برق م یتوانند در داخل حریم قانونی راه قرار گیرند.
۵) رعایت دستورالعمل “نحوه کار در مجاورت خطوط برق” ابلاغی شرکت توانیر از طرف شرکت های توزبع برق، پیمانکاران و )
متقاضیان در این خصوص الزامی است. دستورالعمل مذکور متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن همان
دستورالعمل ها و با قوانین سابق لاز مالاجرا هستند.
۶) در صورت یکه لوله های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب گردند، حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور )
م یشود.

حریم خطوط توزیع و انتقال برق حریم خطوط توزیع و انتقال برق حریم خطوط توزیع و انتقال برق حریم خطوط توزیع و انتقال برق حریم خطوط توزیع و انتقال برق حریم خطوط توزیع و انتقال برق
-۱-۱۱ ب) حریم عمودی (به متر)
ردیف نوع سطح هادی
لخت
هادی
روک شدار
کابل
فاصله دار
کابل
خودنگهدار
۷/۵ ۷/۵ ۷/۵ ۷/ ۱ بزرگ راه ها ۵
۶/۷ ۶/۷ ۶/۷ ۶/ ۲ کوچ هها، جاده ها و خیابا نهای اصلی ۷
۶ ۶ ۶ ۳ جاده ها در مناطق روستائی ۶
۴ زمی نهای با فراز و نشیب کم که امکان عبور وسایل نقلیه از آنها
وجود داشته باشد
۶ ۶ ۶ ۶
۴ ۴/۵ ۴/۵ ۴/ ۵ پیاده روها (در در داخل بدون احتمال عبور وسایل نقلیه ۵
مناطق شهری و
روستایی)
بدون احتمال عبور وسایل نقلیه (مانند
ورودی پارکین گها)
۶/۷ ۶/۷ ۶/۷ ۶/۷
۶ زمی نهای با فراز و نشیب زیاد که امکان عبور وسایل نقلیه از آنها
وجود نداشته باشد اما عابرین پیاده بتوانند از آن عبور کنند
۴/۵ ۴/۵ ۴/۵ ۴/۵
( ۷ درخت ها( ۱ بر اساس دستورالعمل “مدیریت شاخ هزنی”
۸ بالای پشت با مها، بالک نها، پی شآمدگ یها در ساختما نهای مسکونی،
دیوارها، نردبان های ثابت یا مستحدثاتی که افراد بر روی آنها می توانند
( بایستند. ( ۲
۳ ۳/۵ ۴/ غیر مجاز ۵
۹ بالای پشت با مها، پیش آمدگ یها در ساختما نهای مسکونی، دیوارها یا
مستحدثاتی که افراد بر روی آنها نمی توانند بایستند.
۲/۵ ۳ غیر مجاز ۴
ردیف نوع سطح هادی
لخت
هادی
روک شدار
کابل
فاصله دار
کابل
خودنگهدار
۵/۵ ۶/۵ ۶/۵ ۶/۵ ۰/ ۱۰ سطح آب مخازن، سدها، کمتراز ۰۸۰
۹ ۹ ۹ ۹ ۰/۰۸ – ۰/ دریاچ هها (مساحت بر حسب ۸
٨
۱۰ ۱۰/۵ ۱۰/۵ ۱۰/۵ ۰/۸ – کیلومتر مربع) ۸
۱۲ ۱۲/۵ ۱۲/۵ ۱۲/۵ بیشتر از ۸
۷ ۸ ۸ ۸ کمتر از ۵۰
۹ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۵۰ – ۵۰۰
۱۱ سطح آب کانا لها، رودخان هها و
مسیل ها ( ۶) (عرض بر حسب
۴ ۵ ۵ متر) غیر قابل قایقرانی ۵
۳ ۳/۵ ۴/ ۱۲ بالای سطح تردد پل های عابر پیاده بدون سقف غیرمجاز ۵
۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/ هادی لخت ۸
۰/۴۵ ۰/۶ ۱/۸ ۱/ هادی روک شدار ۸
۰/۴۵ ۰/۶ ۰/۶ ۱/ کابل فاصل هدار ۸
۱۳ حداقل فاصله از مدار فشار
متوسط پائینی که بر روی
یک پایه مشترک قرار
۰/۴۵ ۰/۴۵ ۰/۴۵ ۱/ دارند. کابل خودنگهدار ۸
۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ ۱/ هادی لخت ۵
۰/۴۵ ۰/۴۵ ۰/۶ ۱/ هادی روک شدار ۵
۰/۴۵ ۰/۴۵ ۰/۴۵ ۱/ کابل فاصل هدار ۵
۱۴ حداقل فاصله از مدار فشار
متوسط پائینی که بر روی
یک پایه مشترک قرار
۰/۴۵ ۰/۴۵ ۰/۴۵ ۱/ ندارد. کابل خودنگهدار ۵
۱۵ حداقل فاصله از مدار فشار ضعیف پائینی که بر روی یک پایه مشترک
قرار دارد.
۰/۶ ۰/۶ ۱ ۱/۸
۱۶ حداقل فاصله از مدار فشار ضعیف پائینی که بر روی یک پایه مشترک
قرار ندارند.
۰/۵ ۰/۵ ۰/۶ ۱/۸
۱۷ حداقل فاصله از خطوط تلفن یا مخابرات پائینی که بر روی یک پایه
مشترک قرار دارند.
۱ ۱ ۱ ۲
۱۸ حداقل فاصله از خطوط تلفن یا مخابرات پائینی که بر روی یک پایه
مشترک قرار ندارد.
۰/۵ ۱ ۱ ۲
۶ ۶ ۶ ۸ ( ۱۹ حداقل ارتفاع در تقاطع با لول ههای گاز رو زمینی( ۳
۹ ۹ ۹ ۲۰ سطح ری لهای را هآهن ۱۱ و ۲۰ کیلوولت ۹
۱۴ ۱۴ ۱۴ برقی و غیربرقی ۳۳ کیلوولت ۱۴
۲ ۲ ۲ ۲۱ خطوط ارتباطی را هآهن ۲
۲/۵ ۲/۵ ۲/۵ ۲/ ۲۲ شیکه های انتقال نیروی (برق) راه آهن ۵
۳ ۳ ۳ ۲۳ شبکه راه آهن برقی و اتوبوس برقی ۳
٩
ردیف نوع سطح هادی
لخت
هادی
روک شدار
کابل
فاصله دار
کابل
خودنگهدار
۲۴ ساز ههای موقت مانند مانند داربس تها، کیوس که ا تانکرهای آب و
( سوخت ( ۴
بر اساس دستورالعمل “نحوه کار در مجاورت خطوط
برق”
۲ ۲ ۲ ۲ ۶۳
۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳۲
۳/۵ ۳/۵ ۳/۵ ۳/۵ ۲۳۰
۲۵ هاد یهای خطوط انتقال
نیروی فوقانی متقاطع در
دو خط جداگانه در
حداکثر شکم خط فوقانی
( (کیلوولت) ( ۵
۵ ۵ ۵ ۵ ۴۰۰
متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن “(Tree Management) 1) دستورالعمل “مدیریت شاخ هزنی )
همان دستورالعم لها و یا قوانین سابق لازم الاجرا هستند.
۲ متر فاصله داشته باشد . در صورت عبور / ۲) نردبان ثابت نباید با یک وسیله اضافی قابل استفاده باشد یا پایین آن با سطح زمین بیش از ۴۵ )
شیکه از بالای ساختمان یا نصب پایه بر روی سقف ساختمان باید اصول ایمنی رعایت گردد.
۳) در مورد تقاطع با کاب ل های ۲۰ کیلوولت فقط در پیاد هروها با استفاده از پوشش بتونی برای کابل در محل تقاطع به طول یک متر، )
حداقل ۵۰ سانتیمتر فاصله بین جداره کابل و جدار لوله می بایست حفظ گردد.
۴) رعایت دستورالعمل “نحوه کار در مجاورت خطوط برق ” ابلاغی شرکت توانیر از طرف شرکت های توزبع برق ، پیمانکاران و )
متقاضیان در این خصوص الزامی است . دستورالعمل مذکور متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن همان
دستورالعمل ها و قوانین سابق لاز مالاجرا هستند.
% ۵) این فواصل برای مناطق با ارتفاع تا ۱۵۰۰ متر از سطح دریا ارائه شده اند. برای مناطق با ارتفاع بیشتر از ۱۵۰۰ متر از سطح دریا، ۵ )
به ازای هر ۵۰۰ متر باید به مقادیر مذکور اضافه شود. فواصل مندرج برای خط با کابل فاصله دار از سیم نگهدارنده خط مذکور
خواهد بود.
١ ٠
-۲-۱۱ جداول حریم افقی و عمودی خطوط هوائی شبک ههای توزیع برق فشار ضعیف
-۲-۱۱ الف)حریم افقی (به متر)
ردیف نوع سطح هادی لخت کابل
خودنگهدار
جلوی پنجر هها، درها، بالک نها، پشت بام
و دیوارهایی که افراد بر روی آنها
م یتوانند بایستند..
۱ ۱/ ۱ ساختما نها ۳
جلوی دیوارها و سایر فضاهای بسته و
غیر قابل دسترسی توسط افراد
۰/۵ ۰/۷
۲ درخت ها ( ۱) بر اساس دستورالعمل “مدیریت
شاخ هزنی ”
۳ پل های عابر پیاده
۱ ۱/۳
۴ علایم، آنتن ها، دودک شها، چراغ های روشنایی خیابا نها،
پایه پرچم تابلوهای تبلیغاتی، تاسیسات ایستگا ههای ثابت
بنزین، تاسیسات تقویت فشار گاز و آب و کیوس کهای
ثابت (مانند روزنام هفروشی، پلیس، بلیط فروشی،
سایبا نهای اتوبو سرانی) و تاسیسات مشابه
۰/۵ ۱
۵ ساز ههای موقت مانند مانند داربس تها، کیوس کها ی
( موقت، تانکرهای آب و سوخت ( ۲
بر اساس دستورالعمل “نحوه
کار در مجاورت خطوط برق”
۰/۵ ۶ کنار پ لها ۱
۷ فاصله افقی بین هادیهای خط تا تانکرهای گاز مایع
۴۵۰ لیتر -۲۰۰۰
۲۰۰۰ لیتر -۱۰۰۰۰
بیشتر از ۱۰۰۰۰ لیتر
۳
۹
۱۵
۱/۵
۴/۵
۷/۵
۸ آزادراه، راه اصلی و فرعی، راه روستائی، راه دسترسی
( آسفالته و خاکی و راههای متروکه موازی خط برق ( ۳
نصب پای ههای شبک ههای توزیع
برق در منته یالیه حریم قانونی
راه با اخذ مجوز از اداره راه
مجاز است.
۰/۵ ۹ خطوط تلفن یا مخابرات (مانند فیبر نوری) ۱
۱۰ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از جدار
لول ههای گاز موازی و متقاطع
۰/۵ ۰/۵
١ ١
ردیف نوع سطح هادی
لخت
کابل
خودنگهدار
١١ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از انتهای حریم رودخان ه، نهر طبیعی یا
مسیل
۱۰ ۱۰
۱۲ تا ۱۵ بیش از ۱۵
۸ تا ۱۲ ۱۰ تا ۱۵
۶ تا ۸ ۵ تا ۱۰
۴ تا ۶ ۲ تا ۵
١٢ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از دیواره
کانا لها، انهار مستحدثه، شیک ههای آبیاری و ز هکشی با آبدهی
(دبی) (متر مکعب در ثاتیه)
کمتر از ۲ صفر
۰/۵ تا ۳۰۰
۱ ۳۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۵۰۰ تا ۸۰۰
۳ ۸۰۰ تا ۱۲۰۰
١٣ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از محور لوله
( آبرسانی تا قطر (میلی متر) ( ۴
۴ بیشتر از ۱۲۰۰
١۴ حداقل فاصله نزدیکترین فوندانسیون پایه خط از لوله نفت ٢
متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن “(Tree Management) 1) دستورالعمل “مدیریت شاخ هزنی )
همان دستورالعم لها و یا قوانین سابق لاز مالاجرا هستند.
۲) رعایت دستورالعمل “نحوه کار در مجاورت خطوط برق” ابلاغی شرکت توانیر از طرف شرکت های توزبع برق، پیمانکاران و )
متقاضیان در این خصوص الزامی است. دستورالعمل مذکور متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن همان
دستورالعمل ها و با قوانین سابق لاز مالاجرا هستند.
۳) تعاریف انواع راه ها در این ماده قانونی (ماده ۱۱ قانون حریم)، مطابق تعاریف وزارت راه است. بمنظور استفاده از هم پوشانی ) .
حریم تاسیسات عمومی (دولتی)، هاد یهای خطوط هوایی شبک ههای توزیع برق م یتوانند در داخل حریم قانونی راه قرار گیرند.
۴) در صورت یکه لوله های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب گردند، حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور )
م یشود.
١ ٢
-۲-۱۱ ب حریم عمودی (به متر)
ردیف نوع سطح هادی لخت کابل خودنگهدار
۵/۵ ۵/ ۱ خیابان های اصلی و کوچ هها (متقاطع و موازی) ۵
بدون احتمال عبور وسایل
نقلیه
۳ ۲ پیاده روها (در در داخل ۳
مناطق شهری و روستایی)
بدون احتمال عبور وسایل
نقلیه (مانند ورودی
پارکین گها)
۵/۵ ۵/۵
۳ بالای پشت با مها، بالک نها، پی شآمدگ یها در
ساختما نهای مسکونی، دیوارها، نردبا نهای ثابت یا
( مستحدثاتی که افراد بر روی آنها م یتوانند بایستند. ( ۱
غیر مجاز ۳
۴ بالای پشت با مها، پی شآمدگ یها در ساختما نهای
مسکونی، دیوارها یا مستحدثاتی که افراد بر روی آنها
نمی توانند بایستند.
۰/ غیر مجاز ۵
۵ درخت ها ( ۲) بر اساس دستورالعمل “مدیریت
شاخ هزنی ”
۶ ساز ههای موقت مانند مانند داربس تها، کیوس که ا
( تانکرهای آب و سوخت ( ۳
بر اساس دستورالعمل “نحوه کار
در مجاورت خطوط برق”
۰/۱ ۰/ ۷ بازوی چراغ واقع بر پایه مشترک ۵
۱ ۸ خطوط تلفن و مخابرات (مانند فیبر نوری) ۱
۱ ۹ بالای سطح، پائین و کنار پل ها و برای خط متصل به پل ۱
۳ ۳/ ۱۰ برای خط غیر متصل به پل بالای سطح پل ۵
۱/۵ ۱/ عابر پیاده پائین پل ۷
۱۱ مسیرهای آبی قابل قایقرانی مانند دریاچ هها، رودخان هها،
کانا لها و چشم هها
۸ ۸
۳/۵ ۴/ ۱۲ مسیرهای آبی غیر قابل قایقرانی ۵
۷ ۱۳ ری لهای را هآهن برقی و غیربرقی ۷
۱۴ علائم و نشان هها، تابلوها، تانکرها، آنت نهای رادیو و
تلویزیون و دودک شها
۰/۵ ۱
۸ ۱۵ تقاطع با لول ههای نفت و گاز در خارج از مجدوده شهرها ۸
۰/۶ ۰/ ۱۶ سایر خطوط فشار ضعیف پائینی ۶
١ ٣
۲ متر فاصله داشته باشد. در صورت عبور شیکه / ۱) نردبان ثابت نباید با یک وسیله اضافی قابل استفاده باشد یا پایین آن با سطح زمین بیش از ۴۵ )
از بالای ساختمان یا نصب پایه بر روی سقف ساختمان باید اصول ایمنی رعایت گردد.
متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن همان “(Tree Management) 2) دستورالعمل “مدیریت شاخ هزنی )
دستورالعمل ها و با قوانین سابق لازم الاجرا هستند..
۳) رعایت دستورالعمل “نحوه کار در مجاورت خطوط برق” ابلاغی شرکت توانیر از طرف شرکت های توزبع برق، پیمانکاران و )
متقاضیان در این خصوص الزامی است. دستورالعمل مذکور متعاقباً از طرف شرکت توانیر ابلاغ خواهد شد و تا زمان ابلاغ آن همان
دستورالعمل ها و قوانین سابق لازم الاجرا هستند.
١ ۴
ماده ۱۲ – حریم افقی و عمودی کابل خودنگهدار قشار ضعیف دیواری (متر)
شکل ( ۱) و جدول ( ۱) فواصل حریم کابل خودنگهدار فشار ضعیف دیواری را نشان می دهد. شرایط استفاده از کابل خودنگهدار
دیواری باید مطابق با استاندارد “نصب، اجرا و بهره برداری کابل خودنگهدار هوایی فشار ضعیف ” مجموعه استاند ارد هادی های
روکشدار و عایق شده باشد.
( شکل ( ۱) حریم مطابق جدول ( ۱
جدول ( ۱) فواصل حریم کابل خودنگهدار دیواری (متر)
فواصل موقعیت کابل خودنگهدار دیواری حداقل
فاصله مجاز
A
فاصله عمودی از سطح زمین یا
۲/ محل عبور اشخاص ۵
۰/ بالای پنجره ها و درها ۳ B
۰/ پایین و طرفین پنجره ها ۵ C
طرفین درها و بالک نها ۱ D
E فاصله از قسمت های فلزی نما
۰/ ساختمان مانند ناودان ها ۰۵
ماده ۱۳ – حریم افقی و عمودی خطوط زمینی برق
۱ متر از سطح زمین از / حریم خطوط زمینی برق فشار متوسط که در معابر و راه ها گذارده می شوند در هر طرف نیم متر و در عمق ۱
هادیهای خطوط مذکور خواهدبود. فواصل حریم خطوط زمینی برق فشار ضعیف که در معابر و را هها گذارده م یشوند در هر طرف
۰ متر از سطح زمین از هادیهای خطوط مذکور خواهدبود. در مواردی که خطوط زمینی برق با سایر تاسیسات / نیم متر و در عمق ۷
شهری از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب و کابل تلفن و نظائر آن تقاطع نماید استانداردهای متداول شبکه های توزیع نیروی برق باید
رعایت شود.

حریم خطوط توزیع و انتقال برق

حریم خطوط توزیع و انتقال برق

{نوع کتاب: pdf  }

[box type=”download” align=”aligncenter” ]{download دانلود با لینک مستقیم :

  ganoon-harim-barg (464,7 کیلوبایت :اندازه فایل , تعداد دانلود: 751)

}[/box]

………………………………………………………………….

پسوورد در صورت نیاز: www.woldbook.ir

با نظرات خود ما را در ادامه راه worldbook دلگرم نمایید.

نظر ، پیشنهاد و انتقادات شما باعث خوشحالی ما و مصمم شدن برای بهتر دیده شدن است.

امیر شیخلو

مهندس برق هستم و عاشق تکنولوزی ، علاقه مند به خدمت به بزرگ اندیشان . در زمینه سیستم های امنیتی - نظارتی و اتوماسیون صنعتی ، شبکه های برق فعالیت میکنم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا