مهندسی برقمیکروکنترلر

دانلود کتاب ارتباط میکرو با کامپیوتر

دانلود کتاب ارتباط میکرو با کامپیوتر

ارتباط سریال کامپیوتر و میکروکنترلر با استفاده از vb  و  vc++

ارائه دهنده : بهزاد خزما

در این مقاله سعی در تشریح چگونگی کار با پورت سریال و ایجاد ارتباط بین دو کامپیوتر و یا کامپیوتر و میکروکنترلر را داریم

همچنین چگونگی ارتباط با مودم و انتقال اطلاعات از طریق آن بررسی شذه است . در اینجا ما از vb  برای ارتباط با روال های API  و یا کنترل های ACTIVEX  استفاده کرده ایم که البته توضیحات ذکر شده در زبان های ذیگری مانند VC++  نیز صادق است

هر کامپیوتر دارای تعدادی پورت سریال میباشد که به ترتیب به نامهای COM1 , COM2 , COM3  نامیده میشوند و هر کدام ممکن است که برای ارتباط با وسیله خاصی در نظر گرفته شود . مثلا ممکن است موش به COM1  و اسکنر به COM2  و هر دستگاه  سریال دیگری  نیز به همین صورت بروی یکی از پ.رتهای سریال نصب شده و در PC  متصل شود

 

 

 

 

ﺩﻮﺷ ﻞﺼﺘﻣ  . ﺕﺭﻮﭘ
ﺖﺳﺍ  ﺖﻴﺑ ﻪﺑ ﺖﻴﺑ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻥﺁ ﺖﻓﺎﻳﺭﺩ ﻭ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻝﺎﻘﺘﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻟﺎﻧﺎﻛ ﻝﺎﻳﺮﺳ . I/O  ﻩﻮﺤﻧ ﺯﺍ ﻱﺍ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻝﺎﻳﺮﺳ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ  ’  ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ
ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻡﺎﮕﻨﻫ ﺵﻭﺭ ﻦﻳﺍ ﺖﺳﺍ ﺯﻭﺪﻨﻳﻭ ﻂﺳﻮﺗ ﻩﺪﺷ ﺖﻳﺎﻤﺣ (ONE TO ONE)  ﺵﻭﺭ ﻦﻳﺍ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻪﻠﻴﺳﻭ  ﻭﺩ ﻦﻴﺑ
ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ  ﺎﻳ ﻡﺩﻮﻣ ﺎﻳ ﻞﺑﺎﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺘﻴﻣ  ﺩﺩﺮﮔ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺰﻣﺮﻗ ﻥﻭﺩﺎﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔ ﻩﺪﻨﺘﺳﺮﻓ ﺯﺍ  .  ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻝﺎﻳﺮﺳ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ
ﻱﺎﻬﻟﺍﻭﺭ API  ﺪﺷﺎﺒﻴﻣ ﺎﻬﻠﻳﺎﻓ ﺎﺑ ﺭﺎﻛ ﻪﻴﺒﺷ ﺭﺎﻴﺴﺑ  .  ﺕﺎﺼﺨﺸﻣ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺩ ﻭ ﻥﺩﺮﻛ ﻪﺘﺴﺑ ﺎﻳ ﺯﺎﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻌﺑﺍﻮﺗ ﻱﺍﺭﺍﺩ ﺯﻭﺪﻨﻳﻭ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﺪﺷﺎﺒﻴﻣ ﺕﺭﻮﭘ .  ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻥﺍﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺖﺳﺍ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻲﻌﺑﺍﻮﺗ ﻝﺎﻳﺮﺳ ﺕﺭﻮﭘ ﺎﺑ ﺭﺎﻛ ﻱﺍﺮﺑ   CPU  ﻡﺮﻓ ﻪﺑ ﺍﺮﻧﺁ ﻭ ﺩﻮﻤﻧ ﻪﻤﺟﺮﺗ ﺕﺭﻮﭘ ﻥﺎﺑﺯ ﻪﺑ ﺍﺭ
ﻚﻳ ﺎﻬﺘﻴﺑ ﻦﻳﺍ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻢﻫ ﺭﺎﻨﻛ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﺖﻓﺎﻳﺭﺩ ﺖﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﺪﻧﻮﺷ ﻩﺩﺎﻣﺁ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﺎﺗ ﺩﺭﻭﺁﺭﺩ ﺖﻴﺑ ﻪﺑ ﺖﻴﺑ
ﻪﺑ ﻭ ﻩﺪﺷ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺖﻳﺎﺑ CPU  ﺩﻮﺸﻴﻣ ﻩﺩﺎﺘﺳﺮﻓ ﺵﺯﺍﺩﺮﭘ ﻱﺍﺮﺑ  .  ﺮﻴﮕﻴﻣ ﺕﺭﻮﺻ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻪﻳﻻ ﻂﺳﻮﺗ ﺪﻨﻳﺍﺮﻓ ﻦﻳﺍ ﻪﺘﺒﻟﺍ  ﺯﻭﺪﻨﻳﻭ ﺩ
ﻡﺎﻨﺑ ﻝﺎﻳﺮﺳ ﻝﺎﻘﺘﻧﺍ ﺭﻮﻳﺍﺭﺩ ﻚﻳ ﺯﺍ ﻝﺎﻳﺮﺳ ﺕﺭﻮﭘ ﺎﺑ ﺭﺎﻛ ﻱﺍﺮﺑ COMM.DRV  ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ    ﺪﻨﻜﻴﻣ .   ﻱﺎﻬﻟﺍﻭﺭ ﺩﻮﺟﻭ ﺎﺑ ﻪﺘﺒﻟﺍ API  ﺮﮕﻳﺩ
ﺩﻮﺸﻴﻤﻧ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﺲﻳﻮﻧ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻨﻴﺋﺎﭘ ﺢﻄﺳ ﻱﺎﻬﻃﺎﺒﺗﺭﺍ ﻦﻴﻨﭼ ﻪﺑ ﻱﺯﺎﻴﻧ

———————————————————————————————-

[نوع کتاب :   word] [زبان نوشتاری : فارسی   ] [ تعداد صفحات :10 ][نویسنده : بهزاد خزما ]

{download  دانلود با لینک مستقیم  :

  micro-to-pc (273,3 کیلوبایت :اندازه فایل , تعداد دانلود: 1,238)

}

——————————————————————————————————–

امیر شیخلو

مهندس برق هستم و عاشق تکنولوزی ، علاقه مند به خدمت به بزرگ اندیشان . در زمینه سیستم های امنیتی - نظارتی و اتوماسیون صنعتی ، شبکه های برق فعالیت میکنم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا