مقاله

دامنه (Amplitude)

دامنه یک کمیت متناوب برابر ماکزیمم انحراف آن از مقدار حالت تعادلش می باشد. به مقدار مینیمم تا ماکزیمم دامنه اوج تا اوج (Peak to Peak) گفته می شود. مقدار موثر یا مقدار جذر متوسط مجذور (root mean square) برای یک موج سینوسی غالبا" بکار برده می شود : این مقدار مساوی 0/707برابر مقدار ماکزیمم بوده و مساوی است با دامنه یک جریان مستقیم که اگر در مدت زمانی یکسان از همان مدار و با همان مقدار مقاومت عبور کند،به همان مقدار حرارت ایجاد نماید.دامنه یک موج ،تعیین کننده مقدار انرژی است که موج انتقال می دهند. (بیشتر…)