مقاله

خطای کوانتیزه

خطای کوانتیزه به دلیل قابلیت تفکیک محدود ADC حاصل می شود و در انواع ADC غیر قابل اجتناب است. دامنه خطای کوانتیزه در لحظه نمونه برداری بین صفر و ½ LSB است. در هنگام تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال، این خطا غیر قابل اجتناب است. سیگنال آنالوگ پیوسته است و دقت نامحدود دارد در صورتیکه دقت سیگنال دیجیتال به میزان تفکیک یا تعداد بیت های مبدل سیگنال های آنالوگ به دیجیتال بستگی دارد. تفاضل بین مقدار واقعی آنالوگ و مقدار تقریبی دیجیتال به دلیل "گرد کردن" که هنگام تبدیل اتفاق می افتد خطای کوانتیزه نامیده می شود. (بیشتر…)