جنگ افزار

پیشرفته ترین اسلحه انفرادی جهان TrackingPoint XS1

پیشرفته ترین اسلحه انفرادی جهان TrackingPoint XS1 سلاح PGF-XS1 نوعی تفنگ هدف‌زن خودکار جدید که حتی به یک تازه ‌کار هم کمک می‌کند تا در اولین شلیک بتواند یک هدف دوردست را بزند. نوعی تفنگ هدف‌زن خواندن ادامه…