مقدمه اي بر منابع تغذيه سوئيچينگ (SMPS)

كليه مدارات الكترونيكي نياز به منبع‌تغذيه دارند. براي مدارات با كاربرد كم قدرت از باطري يا سلولهاي خورشيدي استفاده مي شود. منبع تغذيه به عنوان منبع انرژي دهنده به مدار مورد استفاده قرار مي گيرد. مقدمه حدود 20 سال است كه سيستمهاي پر قدرت جاي خود را حتي در مصارف خانگي هم باز كرده اند… ادامه خواندن مقدمه اي بر منابع تغذيه سوئيچينگ (SMPS)