فن آوري ترمو الكتريك

اوايل قرن نوزدهم آقايان، Thomas Seebeck و Jean Peltier ، توانستند پديده اي را كه پايه صنعت ترموالكتريك امروز است كشف كنند. Seebeck يافت كه اگر در محل اتصال دو هادي غير مشابه اختلاف دما ايجاد نمايد، جريان الكتريكي جاري ميشود . از طرفي ديگر،  Peltier ثابت كرد كه جريان عبوري از ميان دو هادي… ادامه خواندن فن آوري ترمو الكتريك