دانلود کتاب انگلیسی English At the Pharmacy همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب انگلیسی English At the Pharmacy همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب انگلیسی English A Job Application همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب انگلیسی English A Job Applicationt همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English Cats and Dog همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English Cats and Dog  همراه با فایل صوتی

دانلود کتاب آموزش انگلیسی English College Schedules همراه با فایل صوتی

    در این درس یاد میگیرید چطور نظر افراد را درباره برنامه درسی شان بپرسید چطور از یکی بپرسیذ چه کلاس و استاد های دارد چطور محاوره ای با ساتفاده از علائم اختصاری در باره کلاسها صحبت کنید چطور درباره استادها و استادیارها عقیده تان را ابزراز کنید