ریاضی

دنلود کتاب مقاطع مخروطی

دنلود کتاب مقاطع مخروطی در علم مکانیک به منظور انجام تحلیل های سیالاتی ، حرارتی ، دینامیکی و غیره از معادلات دیفرانسیلی جزئی استفاده میشود . بی تردید هنگام مطالعه چنین معادلات  ذیفرانسیلی ، عناوین همچون معادلات دیفرانسیل بیضی گون ، سهمی گون ، و هذلولی گون را مشاهده نموده اید. دنلود کتاب مقاطع مخروطی ادامه مطلب را در فایل پیوست دنبال کنید (بیشتر…)