مقاله

رئوستا

رئوستا

براي بستن مدار الكتريكي بايد مطمئن شويم كه با بستن كليد و عبور جريان، اجزاي مدار آسيب نمي‌بينند. براي اين منظور بايد مقاومت متغيري در مدار قرار دهيم تا با تغيير مقاومت، بتوانيم شدت جريان را در مدار كنترل كنيم. چنين مقاومت متغيري را رئوستا مي‌نامند. رئوستاها به گونه‌هاي مختلف ساخته مي شوند كه متداولترين آنها رئوستاي لغزنده است. در رئوستا سيمي از جنس كنستانتان را كه مقاومت زيادي دارد، دور استوانه‌اي از ماده نارسانا مي‌پيچند و دگمه فلزي لغزنده‌اي روي ميله برنجي قرار مي‌دهند. هر چه دگمه ‌فلزي به سمت چپ حركت كند، مقاومت كمتري در مدار قرار مي‌گيرد. جريان از يك سر سيملوله وارد و از جايي كه دگمه فلزي با سيملوله تماس دارد وارد ميله برنجي مي‌شود. جريان پس از عبور از ميله، وارد مدار مي‌شود. (بیشتر…)