مقاله

خازن چگونه کار مي کند؟

خازن چگونه کار مي کند؟

یک خازن خیلی ساده از یک زوج صفحه فلزی تشکیل شده است که به دقت موازی نسبت به یکدیگر قرار گرفته و توسط "دی الکتریک" (عایقی مانند هوا،کاغذ،یا سرامیک) از یکدیگر جدا شده اند.اگر یک باتری به دوسر این المان متصل شود،بین دو صفحه فلزی،یک میدان الکتریکی ایجاد خواهد شد. در ابتدا ،تعدادی الکترون از قطب منفی باتری به جوشن متصل به آن رفته و تعداد دیگری الکترون از جوشن دیگر به قطب مثبت باتری خواهند رفت.در نتیجه به نظر می رسد که در اطراف مدار شامل دی الکتریک جریانی برقرار شده است.در عمل الکترونهایی که به جوشن اول (منفی) می رسند ،جمع شده و در آنجا ایجاد بار منفی می کنند،و حال آنکه الکترونهایی که از جوشن دیگر خارج می شوند روی آن بار مثبت بجای می گذارند. نتیجه این جریان بوجود آمدن اختلاف پتانسیل بین دو جوشن است.به دلیل وجود مقاومت در مدار (سیمهای رابط،مقاومت داخلی باتری و ...)این اختلاف پتانسیل ،یکباره بوجود نیامده و به تدریج ایجاد می شود.بار ذخیره شده روی خازن به اندازه و فاصله بین جوشنها،جنس دی الکتریک ،ولتاژ اعمالی و زمانی که در طول آن جریان برقرار بوده بستگی دارد.   (بیشتر…)