فیزیک

الکترون و چگونگی ساخت نیمه هادی ها

اجسام از اجزاء کوچکی به نام اتم تشکیل شده اند .هر اتم دارای هسته ای است که در آن نوترون ها و پروتون ها قرار دارند.بار نوترون خنثی و بار پروتون مثبت است .و اطراف این هسته مدار های قرار دارد که الکترون ها در آنها به دور هسته در گردشند .مانند زمین که به دور خورشید در گردش است(تعداد این مدارها و تعداد الکترون در هر مدار بستگی به نوع اتم دارد ) .شاید بتوان گفت که الکترون ها مانند زیارت کنندگان خانه خدا در حال طواف هسته هستند.بار الکترون منفی است. الکترون بسته به انرژیی که دارد در یکی از مدارهای اطراف هسته قرار می گیرد ،که هر چه انرژی الکترون کم باشد،در مداری قرار می گیرد که به هسته نزدیک تر است .الکترون هرچه انرژِیش بیشتر شود بیشتر تمایل پیدا می کند که از هسته دور شود . (بیشتر…)