قدرتمهندسی برق

کد های رله های حفاظتی ANSI CODE

رله های حفاظتی
protection-relay

رله های حفاظتی انواع و اقسام مختلفی دارند و بر اساس یک استاندارد  درجه بندی شده اند . و برای هر بخش حفاظتی یک کد تعریف شده است تا از هرج و مرج در این قسمت جلوگیری شود. رله های حفاظتی ممکن است به صورت تکی یا بصورت مولتی فانکش ( چند رله در یک بسته بندی ) عرضه شوند ، در رله های مولتی فانکشن کاربر میتواند حفاظت های مختلف را با استفاده از یک رله بر روی سیستم خود اعمال کند.

در جدول زیر کد های مربوط به ANSI CODE را مشاهده میکنید.

 

ردیف

نام فارسی و لایتن رله‌های حفاظتی

کداستاندارد

ANSI

! توضیح مختصر نحوه عملکرد
1 رله راه‌انداز تأخیری و یا رله وصل کنندهTIME DELAY STARTING OR CLOSING RELAY 2 یکی از رله‌های کمکی بوده که با تأخیر عمل کرده و باعث ارسال فرمان وصل دیگر رله‌ها می‌شود.
2 رله اینترلاکCHECKING OR INTERLOCKING RELAY 3 این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت کلید را کنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنکتور یا سکسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود.
3 کنتاکتور اصلیMASTER CONTACTOR 4 این کنتاکتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار می‌باشد.
4 رله دیستانس (فاصله‌یاب)DISTANCE RELAY 21 این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل میکند.
5 رله دیستانس (فاصله‌یاب)DISTANCE RELAY N21 این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فاز و زمین) عمل میکند.
6 رله افزایش شار مغناطیسیOVER FLUX RELAY 24 بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فرکانس عمل می‌نماید.
7 رله چک کننده حالت سنکرونSYNCHRONIZING CHECK RELAY 26 هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میکند.
8 رله افزایش درجه حرارت روغنOIL TEMPERATURE RELAY 27 در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.
9 رله کاهش ولتاژUNDER VOLTAGE RELAY 27 در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.
10 رله خبریANNUNCLATOR RELAY 32 این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید.
11 رله جهت دار قدرتیDIRECTIONAL POWER RELAY 32 این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید.
12 رله کاهش توان یا جریانUNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY 37 در صورت کاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.
13 رله مؤلفه منفی جریانREVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY 46 در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل میکند.
14 رله حرارتی ترانسفورماتورTRANSFORMER THERMAL RELAY 49 در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.
15 رله افزایش درجه حرارت سیم پیچWINDING TEMPERATURE RELAY 49 هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میکند.
16 رله جریان زیاد لحظه‌ایINSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY 50 این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.
17 رله اتصال زمین لحظه‌ایINSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY 51 در صورت بروز اتصالی‌های فاز با زمین شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.
18 رله جریان زیاد تأخیریTIME DELAY OVERCURRENT RELAY 51 در صورت بروز اتصالی فازها در شبکه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.
19 رله اتصال زمین تأخیریTME DELAY EARTH FAULT RELAY N51 این رله نسبت به جریان‌هی اتصال زمین کم، حساس می‌باشد.
20 رله اتصال زمین حساسSENSITIVE EARTH FAULT RELAY N51 در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبکه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.
21 رله اتصال زمین پشتیبانSTANDBY EARTH FAULT RELAY N51 مشابه ردیف 19 ولی با تأخیر زمانی بیشتر به صورت پشتیبان عمل میکند.
22 کلید قطع کننده مدار متناوبA.C. CIRCULT BREAKER 52 کلید قرار گرفته در مدارات AC برای قطع زیربار
23 رله ضریب قدرتPOWER FACTOR RELAY 55 این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.
24 رله اضافه ولتاژOVER VOLTAGE RELAY 59 این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.
25 رله نامتعادلی ولتاژها و یا جریان‌هاVOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY 60 این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.
26 رله عملکرد فیوزFUSE FAILURE RELAY 60 هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشکالی بوجود آمده و باعث قطع کلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می‌نماید.
27 رله بوخهولتزBUCHHOLTZ RELAY 63 این رله در زمانی که در داخل ترانسفورماتور گاز ایجاد شده یا چرخش سریع روغن بوجود آید عمل میکند.
28 رله دریچه انفجارPRESSURE RELIEF RELAY D62 این رله در زمانی که فشار داخل تانک اصلی ترانسفورماتور از حد تعیین شده تجاوز نماید عملکرد دارد.
29 رله اتصال زمین محدودهRESTRICTED EARTH FAULT 64N87 این رله در زمانی که در محدوده کار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل میکند.
30 رله حفاظتی اتصال زمین (ولتاژ باقی‌مانده)(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY 64 این رله در صورت ایجاد ولتاژی بیش از حد تنظیمی در نوترال ترانسفورماتور یا ژنراتور عمل میکند.
31 رله اضافه جریان جهت‌دارDIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY 67 در صورت بروز اتصالی فازها در جهت دید رله مطابق تنظیمات رله عمل خواهد کرد.
32 رله اتصال زمین جهت‌دارDIRECTIONAL EARTH FAULT RELAY C67 در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در جهت دید رله عمل خواهد کرد.
33 رله بلوک (مسدود) کنندهBLOCKING RELAY 68 این رله در صورت تحریک، یک یا چند عملکرد را بلوکه (مسدود) خواهد نمود.
34 رله سطح روغنOIL LEVEL RELAY 71 هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دلیل از حد تنظیمی افزایش یا کاهش یابد، عمل میکند.
35 رله آلارمALARM RELAY 74 تحریک این رله منجر به برقراری آلارم خواهد شد.
36 رله کنترل مدار قطع دیژنکتورTRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY 74 هرگاه در مدار کنترل قطع و وصل دیژنکتور اشکالی بوجود آید، عمل میکند.
37 رله جریان زیاد (DC)D.C. OVER CURRENT RELAY 76 در صورت افزایش جریان DC به بیش از حد تنظیمی، این رله عمل خواهد کرد.
38 رله عمل کننده با سیگنال رله پروتکشنTELEPROTECTION OPERATING RELAY 77 رله مشخص کننده عمل سیتسم تله پروتکشن
39 رله اندازه‌گیری زاویه فازPHASE ANGLE MEASURING RELAY 78 این رله زاویه فاز بین دو پارامتر را اندازه‌گیری و در صورت خارج بودن از محدوده تنظیمی عمل خواهد کرد.
40 رله وصل مجددRECLOSING RELAY 79 این رله در صورت قطع خودکار فیدر ناشی از خطاهای مجاز به وصل مجدد، عمل میکند.
41 رله فرکانسیFREQUENCY RELAY 81 در صورت تغییر فرکانس شبکه از حد مجاز عمل می‌نماید.
42 رله انتخاب کننده (کنترل اتوماتیک)یا انتقال دهنده عمل کنترل AUTOMATIC SELECTIVE RELAY TRANSFER OR CONTROL 83 با تحریک این رله و بسته به شرایط پیش‌بینی شده یکی از دو وضعیت (عملکرد اتوماتیک رله) و یا (انتقال فرمان به واحدی دیگر) انتخاب می‌شود.
43 رله دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا کاربرCARRIER OR PILOT WIRE RECEIVE RELAY 85 این رله در صورت دریافت سیگنال قطع از پست مقابل از طریق کابل پیلوت یا کاریر نسبت به قطع کلید اقدام می‌نماید.
44 رله لاک اوت (قفل کننده)LOCKING OUT RELAY 86 در صورت عملکرد سیستم حفاظتی که مبین اشکال در تجهیزات شبکه و یا آسیب دیدگی آنها باشد فرمان وصل فیدر را مسدود می‌نماید.
45 رله دیفرانسیل (تفاضلی)DIFFERENTIAL PROTECTIVE RELAY 87 این رله در صورت عدم توازن جریان‌های ورودی و خروجی عمل می‌نماید.
46 رله دیفرانسیل ترانسفورماتورTRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY T87 در صورت عدم توازن بین جریان‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور که ناشی از بروز خطا در داخل آن است عمل می‌نماید.
47 رله دیفرانسیل خط یا کابلLINE DIFFERENTIAL RELAY L87 در صورت اختلاف بین جریان ابتداء و انتهای خط یا کابل عمل میکند.
48 رله کنترل اتوماتیک ولتاژAUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR RELAY 90 وظیفه این رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از طریق کنترل تپ‌ها می‌باشد.
49 رله فرمان قطعTRIP RELAY 94 این رله در مسیر فرمان رله اصلی قرار گرفته و از طریق آن کویل قطع دیژنکتور تحریک می‌گردد.
50 رله فاصله یابFAULT LOCATOR RELAY 96 این رله می‌تواندفاصله محل اتصالی بوجود آمده روی خطوط از محل پست را تعیین نماید.

امیر شیخلو

مهندس برق هستم و عاشق تکنولوزی ، علاقه مند به خدمت به بزرگ اندیشان . در زمینه سیستم های امنیتی - نظارتی و اتوماسیون صنعتی ، شبکه های برق فعالیت میکنم

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

  1. بازتاب: رله های حفاظتی و انواع آن و کد های رله های حفاظتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا